Često postavljena pitanja

Za sve upite možete nas kontaktirati putem e-pošte na studioaura@studioaura.hr ili telefonom na (+385) 91 561 5115. Više informacija možete pronaći na našoj stranici za kontakt: studioaura.hr/kontakt

Prijava porezne obveze za plaćanje poreza na promet nekretnina, smatra se izvršena dostavom isprava od javnih bilježnika i sudova, a obveznik poreza na promet nekretnina dužan je podnijeti obrazac „Prijave prometa nekretnini“, a samo u slučaju ako isprava nije ovjerena kod javnog bilježnika ili ju nije izdao sud ili javnopravno tijelo u okviru svojih nadležnosti. Nadležna porezna ispostava donosi Privremeno porezno rješenje odnosno Porezno rješenje o plaćanju poreza na promet nekretnina. Obveznik poreza na promet nekretnina dužan je u roku 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza na promet nekretnina platiti poreznu obvezu, budući žalba ne odgađa izvršenje niti privremenog niti poreznog rješenja.

Porez na promet nekretnina plaća se po stopi od 3% na tržišnu vrijednost nekretnine u trenutku nastanka porezne obveze. Stjecatelj nekretnine može biti oslobođen obveze plaćanja poreza na promet nekretnina ako ispunjava propisane uvjete.

Ukoliko nekretninu kupujete od pravne osobe koja je obveznik poreza na dodatnu vrijednost (PDV), te je na nekretninu (i na građevinu i na zemljište) obračunat PDV,
za kupca nema nastanka porezne obveze. Takvu situaciju najčešće imaju kupci kada kupuju stan u novogradnji (prvo useljenje).
DODATNA POREZNA OSLOBOĐENJA PRI STJECANJU NEKRETNINE
Građani ne plaćaju porez na promet nekretnina ako su:
• osobe koje stječu nekretnine u postupku vraćanja oduzete imovine i
komasacije nekretnina,
• prognanici i izbjeglice koji stječu nekretnine zamjenom svojih nekretnina u
inozemstvu,
• zaštićeni najmoprimci koji kupuju stambenu zgradu ili stan u kojem stanuju
na temelju ugovora o najmu,
• građani koji kupuju stambenu zgradu ili stan (uključujući i zemljište), na
kojem su imali stanarsko pravo ili uz suglasnost nositelja stanarskog prava
prema propisima kojima se uređuje prodaja stanova na kojima postoji
stanarsko pravo,
• osobe koje stječu nekretnine u skladu s propisima kojima se uređuje
pretvorba društvenog vlasništva u druge oblike vlasništva,
• bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i
posvojitelji koji su u tom odnosu s primateljem uzdržavanja te od njega
stječu nekretnine na temelju ugovora o doživotnom uzdržavanju ili na
temelju ugovora o dosmrtnom uzdržavanju,
• osobe koje razvrgnućem suvlasništva ili diobom zajedničkog vlasništva
stječu posebne dijelove te ili tih nekretnina, neovisno o omjerima prije i
nakon razvrgnuća suvlasništva ili diobe zajedničkog vlasništva.
• Porezna oslobođenja pri nasljeđivanju, darovanju i drugom stjecanju
nekretnina bez naknade
• bračni drug, potomci i preci koji čine uspravnu liniju te posvojenici i
posvojitelji koji su u tom odnosu s umrlim ili darovateljem,
• pravne i fizičke osobe kojima Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave daruje, odnosno daje nekretnine bez
naknade radi odštete ili iz drugih razloga u svezi s Domovinskim ratom,
• bivši bračni drugovi kada uređuju svoje imovinske odnose.

Solemnizirani ugovor o najmu je javnobilježnički akt(ugovor) koji sklapaju najmodavac i najmoprimac kod javnog bilježnika, te takav ugovor ima snagu ovršne isprave i štiti Najmodavca u slučaju da Najmoprimac ne ispunjava svoje ugovorne obveze. Najmodavac se ovršnom klauzulom štiti od raznih rizika kao što su naplaćivanje dospjelih, a neplaćenih najamnina, režijskih troškova ili raznih šteta u nekretnini tako da se provede neposredna prisilna ovrha na cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini Najmoprimca, te na svim računima kod trećih pravnih osoba koje se bave platnim prometom Najmoprimca radi isplate. Ako Najmoprimac ne preda Najmodavcu u posjed predmetnu nekretninu, slobodnu od svih osoba i stvari Najmoprimca, po isteku Ugovora o najmu ili otkaznog roka koji je utvrđen Ugovorom, Javni bilježnik će na zahtjev Najmodavca na Ugovor staviti potvrdu ovršnosti.

Prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina regulira se odnos između Agencije kao Posrednika i Nalogodavca(prodavatelj/kupac). Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina obvezuje se Posrednik da će nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem osobu radi pregovaranja i sklapanja određenoga pravnog posla o prijenosu ili osnivanju određenoga prava na nekretnini, a nalogodavac se obvezuje da će mu isplatiti određenu posredničku naknadu ako taj pravni posao bude sklopljen. Ugovor o posredovanju nije ugovor kojim se prometuje nekretnina. Sklapa se na određeno vrijeme, a ako nije naveden datum smatra se da je sklopljen na 12 mjeseci i može se sporazumno produžiti. Ugovor o posredovanju je obvezujući za Nalogodavca 12 mjeseci i nakon njegovog raskida ili isteka, u smislu plaćanja agencijske provizije ako je došlo do kupoprodaje sa trećom stranom kao posljedicom Posrednikova djelovanja.

Prema Zakonu o posredovanju nekretnina agencijsku proviziju plaća Nalogodavac, odnosno osoba koja je angažirala agenciju za posredovanje nekretninama i s njom potpisala Ugovor o posredovanju. Nalogodavac je fizička ili pravna osoba koja može biti prodavatelj, kupac, zakupnik, zakupodavac, najmodavac, najmoprimac i drugi mogući sudionici u prometu nekretnina. Agencijska provizija se plaća u trenutku kada je sklopljen Ugovor o kupoprodaji nekretnine, što je definirano i agencijskim Ugovorom o posredovanju u prometu nekretnina. Visina agencijske provizije prema Zakonu o posredovanju u prometu nekretnina, slobodno se dogovara sa Nalogodavcem Ugovorom o posredovanju u visini od 0% do 6% +PDV.

Imate još pitanja?

Ako ne možete pronaći odgovor na svoje pitanje, uvijek nas možete kontaktirati

Kontaktirajte Studio Aura

Ime
Email *
Broj
Poruka

Pretraži nekretnine